algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van Veel Goeds, educatieve projecten 
De Algemene Voorwaarden van ‘Veel Goeds, educatieve projecten’ bestaan uit twee delen.
Deel 1 betreft het lidmaatschap van de website www.veelgoeds.org.
Deel 2 betreft diensten geleverd door Veel Goeds, zoals de workshop.

Deel 1 betreft het lidmaatschap van de website www.veelgoeds.org.
Artikel 1 ‐ Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand
aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van
diensten, waarvan de leverings‐ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat
stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier
die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen
informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd
af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die diensten op afstand aan
consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door
de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van diensten, tot
en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van
één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor
het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer
gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Artikel 2 ‐ Identiteit van de ondernemer
J. van Oudheusden, handelend onder ‘Veel Goeds, educatieve projecten’
eenmanszaak, KvK‐nummer: 57983186
Btw‐identificatienummer: NL001641622B30
Reigerstraat 41
1223PB Hilversum
E‐mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Artikel 3 ‐ Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de
ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen
ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Deze zijn op de
website te lezen, op te slaan, te downloaden en uit te printen.
3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van
overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige
algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor
hem het meest gunstig is.
Artikel 4 ‐ Het aanbod
1. Dat een aanbod een beperkte geldigheidsduur van maximaal 1 maand heeft of
onder voorwaarden geschiedt, wordt nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de
aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke
vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de
rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn
verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs inclusief belastingen;
o de wijze waarop de overeenkomst op afstand tot stand zal komen en welke
handelingen daarvoor nodig zijn;
o het niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst op
afstand;
o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen
de ondernemer de prijs garandeert;
o of de overeenkomst op afstand na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en
zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst op
afstand, de door hem in het kader van de overeenkomst op afstand verstrekte
gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een
duurtransactie.
Artikel 5 ‐ De overeenkomst op afstand
1. De overeenkomst op afstand komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4,
tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en
het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,
bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de
aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet
door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst op afstand
ontbinden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, treft de
ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging
van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige
webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer
daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich ‐ binnen wettelijke kaders ‐ op de hoogte stellen of de
consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die
feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de
overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek
goede gronden heeft om de overeenkomst op afstand niet aan te gaan, is hij
gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de
uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende
informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een
toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,
meesturen:
a. het adres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met
klachten terecht kan;
b. een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de
ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de
uitvoering van de overeenkomst;
d. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst op
afstand een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van
toepassing op de eerste levering.
Artikel 6 ‐ Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover
voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien
de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
overeenkomst op afstand, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten:
a. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor diensten:
a. waarvan de levering met instemming van de consument is begonnen voordat
de bedenktijd is verstreken;
Artikel 7 ‐ De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van
de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens
prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw‐tarieven.
2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst
op afstand zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke
regelingen of bepalingen.
3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst
op afstand zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen
met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Artikel 8 ‐ Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de diensten voldoen aan de overeenkomst op
afstand, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming
van de overeenkomst op afstand bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens
voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af
aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de
overeenkomst op afstand tegenover de ondernemer kan doen gelden.
3. De website www.veelgoeds.org is door de ondernemer met de grootst mogelijke
zorg vervaardigd en samengesteld. De verstrekte informatie is puur informatief
en kan op ieder moment zonder vooraankondiging worden aangepast of
geactualiseerd. De consument kan hier geen rechten aan ontlenen. De
ondernemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de content van deze
website. De consument draagt zelf verantwoording voor de keuze en het gebruik
van de aangeboden informatie. De informatie is bedoeld om door de consument
als lesmateriaal te worden gebruikt in binnen het leerplan vallende
onderwijssituaties. Het is de consument niet toegestaan de ontvangen informatie
voor commerciële doeleinden bij of middels derden te gebruiken.
Artikel 9 ‐ Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
ontvangst nemen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar
heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene
voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame
spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere
leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of
indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst
heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst op
afstand zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat
de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen
na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de
ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld
dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het
herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de
ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf
aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 10 ‐ Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
1. Een opzegtermijn is niet nodig omdat de overeenkomst op afstand die voor de
tijd van één jaar is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
diensten, na de afloop van dat jaar automatisch wordt beëindigd. Tussentijds
opzeggen is niet mogelijk.
Verlenging
2. Een duurtransactie mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor
een bepaalde duur. De overeenkomst op afstand kan met een periode van één jaar
verlengd worden wanneer de consument opnieuw tot betaling over gaat. Hij
wordt door de ondernemer over de mogelijkheden geïnformeerd voordat de
overeenkomst op afstand ten einde loopt.
Duur
3. Elke overeenkomst op afstand heeft de duur van één jaar.
Artikel 11 ‐ Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument
verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het verzenden
van de factuur. In geval van een overeenkomst op afstand tot het verlenen van
een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de
overeenkomst op afstand heeft ontvangen.
2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen
gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en),
alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens
wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar
gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
5. De consument ontvangt de toegangscodes tot de website pas nadat de
factuurbetaling verricht is.
Artikel 12 ‐ Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst op afstand moeten binnen 14
dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer,
nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 dagen
gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een
voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen
de termijn van 30 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een
indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een
geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Artikel 15 ‐ Geschillen
1. Op overeenkomsten op afstand tussen de ondernemer en de consument waarop
deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.
Artikel 16 – Aansprakelijkheid
1. Ondernemer zal zich inspannen de door hem te leveren diensten naar beste
inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap. Op Ondernemer rust een inspanningsverplichting.
2. Ondernemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Consument die
het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Ondernemer toe te
rekenen tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het
gevolg is van het niet in acht nemen door Ondernemer van de zorgvuldigheid,
deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken
opdracht mag worden vertrouwd. Daarbij moeten de volgende beperkingen in
acht worden genomen:
2a. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van
inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
2b. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is
Ondernemer nimmer aansprakelijk.
2c. De door Ondernemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien het
door Consument te betalen honorarium in het kader van de opdracht gering is
in verhouding tot de omvang van de door Consument geleden schade.
2d. De aansprakelijkheid van Ondernemer voor de schade veroorzaakt door de
tekortkomingen is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag van het
honorarium zoals Ondernemer voor haar werkzaamheden in het kader van
die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd dan een
half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde
aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag van Ondernemer over de
laatste drie maanden.
3. Consument kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Ondernemer welke
geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.
4. De in dit artikel genoemde beperking van aansprakelijkheid geldt tevens te
aanzien van door Ondernemer ingeschakelde derden of ondergeschikten.
Artikel 17 – Intellectueel eigendom
1. De door consument aangereikte documenten, informatie of gegevens
mogen niet in strijd zijn met de intellectuele eigendomsrechten van
derden. De consument is aansprakelijk voor schending van de hiervoor
genoemde eigendomsrechten en vrijwaart de Ondernemer voor
aanspraken van derden op grond van schending van het intellectueel
eigendomsrecht.
2. De Consument dient zich te houden aan de algemene en specifieke regels
(zoals vermeld op de website van ondernemer), welke betrekking hebben
op het gebruik van teksten, bronvermeldingen en dergelijke.
3. Het is ondernemer toegestaan om door consument aangereikte
documenten af te wijzen of te wijzigen indien de regels genoemd in lid 1
en 2 van dit artikel geschonden worden.
Artikel 18 ‐ Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen
mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden
vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een
toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Deel 2 betreft diensten geleverd door Veel Goeds, zoals de workshop.
1 Algemeen

1.1 Onder deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan:
Opdrachtnemer: de eenmanszaak Veel Goeds, educatieve projecten,
gevestigd te Utrecht, ingeschreven onder KvK nummer 57983186, gedreven
door mw. J. van Oudheusden, die deze voorwaarden hanteert en die lid is van
FNV Zelfstandigen/AOB.
Opdrachtgever: de contractuele wederpartij van de opdrachtnemer.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van
Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit en op alle
overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.3 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met
opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door opdrachtnemer derden
dienen te worden betrokken.
1.4 Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene
voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
2.1 Alle in de offerte genoemde aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn
vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.
2.2 Een offerte wordt tot overeenkomst doordat Opdrachtgever de offerte van
Opdrachtnemer schriftelijk dan wel per e‐mail bevestigt.
2.3 Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens verstrekt, mag
Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding
hierop baseren. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg
van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie.
3 Prijs
3.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te
verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende
omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten der
overeenkomst, dan wel na het verzenden van de offerte. In dit geval zal
Opdrachtgever hiervan altijd schriftelijk dan wel per e‐mail op de hoogte
worden gesteld.
3.2 In de in de offerte genoemde prijsopgave zijn tevens begrepen reis‐ en
eventuele verblijfkosten, alsmede overige kosten (fotokopieën, assessments,
voorbereidingstijd, BTW) en voorschotten.
4 Vertrouwelijkheid
4.1 Behoudens wettelijk voorschrift is Opdrachtnemer verplicht tot
geheimhouding van alle informatie en gegevens van Opdrachtgever jegens
derden. Zij zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen
ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever. Evenzo zal de
Opdrachtgever, zonder instemming van Opdrachtnemer, aan derden geen
mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en rapportages van
Opdrachtnemer.
5 Intellectuele eigendom
5.1 Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte
presentaties, documenten, hand‐outs, afbeeldingen en/of de hierop betrekking
hebbende informatie en ‘know‐how’.
5.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming
van Opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch
aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden
bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter
beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door
Opdrachtnemer verstrekt zijn.
5.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele
eigendomsrechten van derden.
6 Betalingsvoorwaarden
6.1 Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling:
betaling binnen 14 dagen na (deel)factuurdatum.
6.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht
op verzoek van Opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid
voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de
gestelde termijn aan voldoet raakt hij in verzuim. Opdrachtnemer heeft dan
het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te
verhalen.
6.3 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te
verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Opdrachtnemer in staat van
faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk
opeisbaar indien:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is;
c. de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
d. de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of
overlijdt.
6.4 Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 14 dagen nadat de factuur is
ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de opdrachtnemer de
dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 14dagen na de ontvangst van
de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 14
dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat
een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.
6.5 Rente bij zakelijke transacties:
De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de
overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke
handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW).
6.6 Rente bij transacties met consumenten:
De verschuldigde rente bij transacties met consumenten is gelijk aan de
overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke
rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW).
6.7 Buitengerechtelijke kosten bij zakelijke transacties:
Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen heeft
plaatsgevonden is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de buitengerechtelijke incassokosten
verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente op
grond van artikel 6.5, met een minimum van € 50,‐. Als de werkelijk gemaakte
buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de
werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.
6.8 Buitengerechtelijke kosten bij transacties met consumenten:
Wanneer betaling door een consument niet binnen de overeengekomen
termijn heeft plaatsgevonden, is de consument / opdrachtgever aan
opdrachtnemer de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd
overeenkomstig de op 1 juli 2012 in werking getreden wetgeving in verband
met de normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van
voldoening buiten rechte. De vergoeding wordt door de consument eerst
verschuldigd nadat hij na het intreden van het verzuim (artikel 6:81 BW),
onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling ‐waaronder
vermelding van de hoogte van de vergoeding die in overeenstemming met het
Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd
wordt‐ vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van
veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning.
6.9 Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt
gesteld, komen alle proceskosten die hij in verband met deze procedure heeft
moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.
7 Onuitvoerbaarheid van de opdracht
7.1 Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal
deze daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in
overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.
7.2 Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te
schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer
liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was
of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
7.3 Stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, ziekte bij
Opdrachtnemer, diefstal of op elke wijze verloren gaan van materialen zijn in
ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.
7.4 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden
ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in
dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding
geleden schade.
8 Wijziging van de opdracht
8.1 Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die
bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede
harmonie naar een oplossing worden gezocht, zoals bijvoorbeeld aanpassing van de
opdracht.
8.2 Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het
sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is
Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in
rekening te brengen.
8.3 Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte
informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
8.4 Bij wijziging van de opdracht zullen aangepaste en nieuwe condities
toegevoegd worden aan de oorspronkelijke opdracht en daarmee één geheel vormen.
9 Beëindiging van de opdracht
9.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting,
uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval
van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van
Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer
gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de
(verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtnemer is in
die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar
toekomende te vorderen.
9.2 Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende
rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de
ontbinding geleden schade.
9.3 Opdrachtnemer is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd
nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan Opdrachtgever.
9.4 Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming
door Opdrachtnemer verhindert, heeft Opdrachtnemer het recht de
overeenkomst te ontbinden.
9.5 Omstandigheden die een overmacht situatie voor Opdrachtnemer opleveren
zijn in ieder geval: opzettelijke gedragingen en/of grove schuld van personen
van wie Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt;
ongeschiktheid van zaken, waarvan Opdrachtnemer bij uitvoering van de
verbintenis gebruik maakt.
9.6 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Opdrachtnemer zijn
recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.
9.7 In geval van annulering van een opdracht door Opdrachtgever gelden de
volgende restitutieregelingen:
Annulering door de Opdrachtgever kan tot acht weken voor aanvang van
de eerste trainingsdag kosteloos geschieden.
Bij annulering tussen vier en acht weken voor aanvang van de eerste
trainingsdag is de opdrachtgever verplicht 50% van het voor de training
overeengekomen totaaltarief te vergoeden.
Bij annulering tussen nul en vier weken voor aanvang van de eerste
trainingsdag is de opdrachtgever verplicht 90% van het voor de training
overeengekomen totaaltarief te vergoeden.
Ongeacht het aantal weken waarbinnen de opdrachtgever een training
annuleert, worden de reeds verrichte voorbereidingsactiviteiten in
rekening gebracht.
10 Aansprakelijkheid
10.1 Opdrachtnemer zal zich inspannen de door hem te leveren diensten naar beste
inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap. Uiteraard treden Opdrachtnemer en Opdrachtgever met elkaar
in overleg over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
De resultaten van toepassing en gebruik van de door Opdrachtnemer
verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren
die buiten zijn invloedssfeer vallen. Ofschoon de opdracht door
Opdrachtnemer naar beste inzicht, vermogen, en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan hij dan ook geen garanties geven
met betrekking tot de resultaten van de door hem verrichte studies en
verstrekte adviezen. Op Opdrachtnemer rust derhalve een
inspanningsverplichting.
10.2 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door
Opdrachtgever die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan
Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de
opdracht, voor zover deze het gevolg is van het niet in acht nemen door
Opdrachtnemer van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap
waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
10. 2a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van
inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
10. 2b Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is
Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
10. 2c De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien
het door Opdrachtgever te betalen honorarium in het kader van de opdracht
gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden
schade.
10. 2d De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de schade veroorzaakt door de
tekortkomingen is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag van het
honorarium zoals Opdrachtnemer voor haar werkzaamheden in het kader van
die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd dan een
half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde
aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag van Opdrachtnemer over
de laatste drie maanden.
10.3 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Opdrachtnemer
welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.
10.4 De in dit artikel genoemde beperking van aansprakelijkheid geldt tevens ten
aanzien van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden of ondergeschikten.
11 Geschillen en Klachten
11.1 Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden beheerst
door het Nederlands recht.
11.2 Het indienen van een klacht geeft de Opdrachtgever niet het recht zijn
verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.
11.3 Indien er door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer, dan zullen partijen trachten dit geschil in
der minne te schikken.
11.4 Een geschil is aanwezig indien één der partijen zulks schriftelijk aan de
wederpartij kenbaar maakt onder opgave van hetgeen naar het oordeel van
die partij het onderwerp van geschil is.
11.5 Na ontvangst van de klacht zendt Opdrachtnemer binnen 5 werkdagen een
ontvangstbevestiging aan Opdrachtgever waarin wordt vermeld op welke
termijn de klacht wordt behandeld. Deze termijn bedraagt afhankelijk van de
aard en omvang van de klacht maximaal twee maanden.
11.6 Teneinde het geschil in der minne te schikken bestaat de mogelijkheid het
geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor
advies of bemiddeling. De kosten hiervoor zullen gedragen worden door de
partij die door deze onafhankelijke deskundige in het ongelijk wordt gesteld.
11.7 Indien het geschil niet wordt opgelost of er geen overeenstemming tussen
partijen kan worden bereikt over het aanwijzen van een onafhankelijke
deskundige, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter.
Vastgesteld te Utrecht op 4 juni 2014 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
Utrecht. En in 2018 verhuisd naar de Kamer van Koophandel te Hilversum.